https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTxGteeXOgo1Qb9SigMupy7hCq-LU4V6G8Ei6fxW1OZgSXyUgTEZvD8eZriRGF0eAMEJEClhAT_j_jh/pub?output=csv
top of page

sintjanaantveer

boek+p+x-eigen.jpg

Sint Jan aan 't Veer - Stokkem

WELKOM

Het feit dat je hier bent beland betekent waarschijnlijk dat je zoekende bent, zoekend naar antwoorden op de grote levensvragen.

Dat wil ook zeggen dat je bewust leeft, dat je meer wil dan alleen maar tijd verdrijven, dat je zin wil geven, dat je aan jezelf wil werken.

Je zoekt naar een plek waar mensen naar mekaar luisteren, in volle vrijheid meningen vergelijken zonder te discussiëren, en samen zoeken naar antwoorden.

Dat is wat Vrijmetselaren doen.

Zij doen dat aan de hand van symbolen en rituelen, en alleen een inwijding of initiatie kan je binnenbrengen in de wondere wereld van de Loge.

passer-haak-onafh.gif
fotopasserboek.png

WAT IS VRIJMETSELARIJ

Hoewel 'vrijmetselarij' als term vrij algemeen gekend is blijft er een waas van geheimzinnigheid rond het fenomeen bestaan. De term wordt niet alleen geassocieerd met een spiritueeel genootschap maar ook met een serviceclub, een elitair en geheim broederschap of een lobbygroep waar politici en magistraten de dienst uitmaken.

In werkelijkheid houdt de vrijmetselarij zowel een sociaal gebeuren als een levenshouding in. Het is geen religie en geen praatgroep, maar brengt mensen samen, van verschillende sociale, professionele of ideologische achtergronden die elkaar, twee maal per maand, ontmoeten in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Op andere ogenblikken of andere omstandigheden zouden deze personen nooit op zo'n persoonlijke manier met elkaar in contact komen. Het spel van rituelen en voordrachten over intellectuele en spirituele thema's biedt de vrijmetselaar de mogelijkheid zichzelf mentaal te verdiepen.

Bijgevolg is het lidmaatschap van een loge meer dan het betalen van het lidgeld en het regelmatig bijwonen van de bijeenkomsten; het is ook een emotionele uitlaatklep én een engagement dat ook zijn gevolgen kent in de dagelijkse bezigheden. Wat de vrijmetselaar immers in de loge leert of opvangt zal hij uitdragen naar zijn burgerlijk leven: verdraagzaamheid, zelfkritiek, sociale betrokkenheid, verwerping van dogma's, luistervaardigheid en het altijd op zoek gaan naar de waarheid.

(tekst van Jimmy Koppen uit 'Vrijmetselarij' Luster2009 -Antwerpen)

Het woord vrijmetselaar is afkomstig uit de middeleeuwse bouwwereld: vrije-metselaars waren rondtrekkende bouwers van kathedralen, en  ze droegen met zich mee de geheimen van de stiel. Ze kwamen bijeen in de bouwkeet (Eng.: lodge) waarvan het woord loge is afgeleid.

 

De huidige vrijmetselarij heeft in de praktijk niets meer met het bouwvak te maken, maar de leden ‘bouwen’ op een andere manier: vrijmetselaars zijn mensen die in spirituele zin aan zichzelf ‘bouwen’. Het doel daarvan is niets geheims: ze willen een beter mens worden, en daardoor een betere maatschappij scheppen.

Ze gebruiken daarvoor symbolen, o.a. uit de bouwwereld, bijvb. hamer en beitel, passer en winkelhaak.

 

Tijdens de bijeenkomsten, in wat “de tempel” wordt genoemd, wordt door middel van rituelen, en met gebruik van de symbolen, gearbeid: het zoeken naar zichzelf, naar zelfontplooiing noemen ze ‘kappen aan de ruwe steen’. De ruwe steen moet bewerkt worden zodat hij past in een groter geheel, namelijk een betere wereld voor iedereen. Zo wil de vrijmetselarij bijdragen tot de vervolmaking van de mensheid door de beoefening van een vredesideaal, tolerantie, liefde en broederschap.

 

De vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, dat wil zeggen, dat de leden volgens een eeuwenoude initiatie-ritus opgenomen worden. Een initiatie is niet zozeer een doorgeven van al dan niet geheime kennis, maar “initium” betekent: begin. De inwijding is een nieuw begin, een begin van een nieuwe weg, het begin van de arbeid aan zichzelf. Initiëren is dus niet iemand veranderen, maar iemand op weg zetten om zichzelf te ontdekken, en uiteindelijk zichzelf te overtreffen.

 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van symbolen, rituelen en ‘bouwstukken’: een voordracht of een discussie waarbij iedereen vrij kan spreken, met twee uitzonderingen: er wordt niet geredetwist over politiek noch over religie.

steenkappersolo.png

Wie kan vrijmetselaar worden?

Elke eerlijke man met goede naam kan lid worden, evenwel pas vanaf de leeftijd van 21 jaar. Die leeftijdsgrens is nodig omdat een zekere zelfkennis en rijpheid wel nuttig zijn om de gebruikte taal en symbolen juist te begrijpen.

 

Enige eigenschappen die, zo niet noodzakelijk, dan toch zeer wenselijk zijn: een open geest, verdraagzaamheid, respect voor andersdenkenden, gevoel voor spiritualiteit.

Wij gaan er immers van uit dat er een geestelijke werkelijkheid bestaat achter het waarneembare, dat er meer is dan alleen maar materie.

 

De Reguliere Vrijmetselarij is beperkt tot mannen: dat is historisch zo gegroeid, en het staat in de Constituties (onze Grondwet). Dat betekent niet dat wij de vrouw als tweederangs beschouwen, integendeel: zij geniet het volste respect, en bepaalde activiteiten worden georganiseerd voor de leden én hun partner.

 

Lid worden van een Loge is echter niet vrijblijvend: naast de aangegane verbintenis om te werken aan jezelf wordt ook een hoge aanwezigheidsgraad geëist. Wie wil deelnemen aan de arbeid moet trouw de vergaderingen bijwonen, op termijn functies aanvaarden en meewerken aan de groei en bloei van de Orde. Minstens twee maal per maand komen we bijeen, met soms bijkomende vergaderingen (organisatorisch of voor instructies), en voor zover deze activiteiten je familiaal of je beroepsleven niet schaden, wordt je daar verwacht.

 

Natuurlijk moet je je ook kunnen vinden in de Constitutie, de grondwet van de Reguliere Vrijmetselarij.

 

Verder spelen opleiding, sociale rang, status of rijkdom geen enkele rol: binnen de werkplaats is iedereen gelijk, in de Loge heerst er alleen de broederlijkheid.

Wil je weten of de Loge iets is voor jou? Kijk even onder 'Contact'

constitutie

NIET

WAT JE NIET MOET ZOEKEN IN DE LOGE

 

Als je op zoek bent naar een netwerk voor de uitbouw van je wereldse bezigheden,

Als je op zoek bent naar een vrij-blijvende gezellige vriendengroep,

Als je op zoek bent naar occulte praktijken en wereldvreemde esoterische ideeën,

Als je denkt dat de vrijmetselarij politieke deuren doet opengaan,

Als je denkt dat vrijmetselaar zijn goed is voor je imago,

Als je de loge beschouwt als therapie, of om te ontsnappen aan eenzaamheid,

Als je zoekt naar elitair gezelschap

Als je zoekt naar een alternatieve godsdienst:

Blijf dan gerust wie je bent, maar hier zal je niet vinden wat je zoekt.

WAT DE VRIJMETSELARIJ NIET IS

 

Het is geen godsdienst, geen sekte, ook geen serviceclub of een zelfhulpgroep.

Het is geen drukkingsgroep, geen verdediger van een bepaalde stroming.

Het is geen levensbeschouwing of ideologie (wel een levenshouding).

Het is geen leer of theorie.

Het is een methode, een weg, het is een ervaring.

Het is een ethisch appèl….

Het geheim.

Allerlei duistere verhalen doen de ronde over de Loge: van occult gezelschap tot wereldveroveraars, van duivelaanbidders tot goddelozen, van politieke achterkamers tot heersers achter de schermen.

 

De waarheid is echter veel eenvoudiger.

Er is slechts één geheim, en dat is het initiatiek geheim: het geheim van de maçonnieke ervaring.  Hoe een neofiet de inwijding ervaart, hoe hij de symbolen interpreteert, hoe hij de weg bewandelt naar zelfontplooiing: dàt is het grote geheim van de Vrijmetselarij. En dat is zo persoonlijk, zo eigen aan elk individu, dat het Geheim onuitsprekelijk is. Je kan het niet uitleggen aan iemand die hetzelfde niet heeft ondergaan, die niet geinitiëerd is. Je kan het vergelijken met bijvb. vader worden: je kan die ervaring niet afdoende beschrijven aan iemand die dat niet is. Of bijvoorbeeld: vertellen hoe een appelsien smaakt aan iemand die dat nooit geproefd heeft. Je moet het ervaren om te kunnen begrijpen.

 

Het geheim is dus niet opgelegd, het is geheim omdat het niet uitgelegd kàn worden.

 

Verder is er nog het geheim van de medebroeders: dit is niet echt een geheim, eerder een discretie. Over zijn Loge en zijn arbeid zal de vrijmetselaar discreet zijn, niet om een af ander duister plan te verbergen, maar omdat het eigen is aan de arbeid in de Loge: niemand loopt met zijn innerlijke gevoelens en zijn intiemste ervaringen te koop. Net zoals je niet rondbazuint hoeveel je verdient, welk geloof je aanhangt, of hoe het er in je gezin aan toe gaat. Daarenboven heersen er, vooral in België, nog veel vooroordelen en verdachtmakingen, en is het niet voor iedereen gunstig zijn lidmaatschap kenbaar te maken. Daarom kan een broeder zichzelf wel als Vrijmetselaar kenbaar maken, maar nooit mag hij namen noemen van zijn medebroeders.

 

Samengevat: de Loge is geen geheim genootschap, het is een besloten gemeenschap, waar discretie de regel is.

Wereldbeschouwing

 

De vrijmetselaar werkt, met behulp van symbolen en rituelen, samen met zijn broeders in een Loge,  aan zijn persoonlijke vorming. Deze gezamenlijke arbeid heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Deze wereld ziet de vrijmetselaar als een te voltooien bouwwerk (tempel), waarbij elke mens een levende bouwsteen is.

De vrijmetselaar zoekt wat mensen bindt en probeert weg te nemen wat mensen verdeelt.

De vrijmetselaar erkent ieder in zijn waardigheid, en respecteert zijn gedachten en ideeën. Vrije meningsuiting is cruciaal, maar ook tolerantie voor andersdenkenden.

Dat zelfde respect en diezelfde vrijheid heersen ook IN de werkplaats, en daarom zal de Orde nooit met een standpunt naar buiten treden: de individuele beleving van de symbolen, het ritueel én van de profane wereld is heilig, en daardoor niet te concretiseren.

 

De vrijmetselarij aanvaardt ook geen enkel dogma, en pleit voor een open, onderzoekende geest, die altijd bereid blijft om andere inzichten te aanvaarden.

bottom of page