top of page

WAT IS VRIJMETSELARIJ?

 

Het woord vrijmetselaar is afkomstig uit de middeleeuwse bouwwereld: vrije-metselaars waren rondtrekkende bouwers van kathedralen, en  ze droegen met zich mee de geheimen van de stiel. Ze kwamen bijeen in de bouwkeet (Eng.: lodge) waarvan het woord loge is afgeleid.

 

De huidige vrijmetselarij heeft in de praktijk niets meer met het bouwvak te maken, maar de leden ‘bouwen’ op een andere manier: vrijmetselaars zijn mensen die in spirituele zin aan zichzelf ‘bouwen’. Het doel daarvan is niets geheims: ze willen een beter mens worden, en daardoor een betere maatschappij scheppen.

Ze gebruiken daarvoor symbolen, o.a. uit de bouwwereld, bijvb. hamer en beitel, passer en winkelhaak.

 

Tijdens de bijeenkomsten, in wat “de tempel” wordt genoemd, wordt door middel van rituelen, en met gebruik van de symbolen, gearbeid: het zoeken naar zichzelf, naar zelfontplooiing noemen ze ‘kappen aan de ruwe steen’. De ruwe steen moet bewerkt worden zodat hij past in een groter geheel, namelijk een betere wereld voor iedereen. Zo wil de vrijmetselarij bijdragen tot de vervolmaking van de mensheid door de beoefening van een vredesideaal, tolerantie, liefde en broederschap.

 

De vrijmetselarij is een initiatiek genootschap, dat wil zeggen, dat de leden volgens een eeuwenoude initiatie-ritus opgenomen worden. Een initiatie is niet zozeer een doorgeven van al dan niet geheime kennis, maar “initium” betekent: begin. De inwijding is een nieuw begin, een begin van een nieuwe weg, het begin van de arbeid aan zichzelf. Initiëren is dus niet iemand veranderen, maar iemand op weg zetten om zichzelf te ontdekken, en uiteindelijk zichzelf te overtreffen.

 

Daartoe wordt gebruik gemaakt van symbolen, rituelen en ‘bouwstukken’: een voordracht of een discussie waarbij iedereen vrij kan spreken, met twee uitzonderingen: er wordt niet geredetwist over politiek noch over religie.

passerwink.jpg
Hamer en Beitel-1.gif
kappersolo.png
voor wie

WIE KAN VRIJMETSELAAR WORDEN?

Elke eerlijke man met goede naam kan lid worden, evenwel pas vanaf de leeftijd van 21 jaar. Die leeftijdsgrens is nodig omdat een zekere zelfkennis en rijpheid wel nuttig zijn om de gebruikte taal en symbolen juist te begrijpen.

 

Enige eigenschappen die, zo niet noodzakelijk, dan toch zeer wenselijk zijn: een open geest, verdraagzaamheid, respect voor andersdenkenden, gevoel voor spiritualiteit.

Wij gaan er immers van uit dat er een geestelijke werkelijkheid bestaat achter het waarneembare, dat er meer is dan alleen maar materie.

 

De Reguliere Vrijmetselarij is beperkt tot mannen: dat is historisch zo gegroeid, en het staat in de Constituties  (onze Grondwet). Dat betekent niet dat wij de vrouw als tweederangs beschouwen, integendeel: zij geniet het volste respect, en bepaalde activiteiten worden georganiseerd voor de leden én hun partner.

 

Lid worden van een Loge is echter niet vrijblijvend: naast de aangegane verbintenis om te werken aan jezelf wordt ook een hoge aanwezigheidsgraad geëist. Wie wil deelnemen aan de arbeid moet trouw de vergaderingen bijwonen, op termijn functies aanvaarden en meewerken aan de groei en bloei van de Orde. Minstens twee maal per maand komen we bijeen, met soms bijkomende vergaderingen (organisatorisch of voor instructies), en voor zover deze activiteiten je familiaal of je beroepsleven niet schaden, wordt je daar verwacht.

 

Natuurlijk moet je je ook kunnen vinden in de Constitutie, de grondwet van de Reguliere Vrijmetselarij.

 

Verder spelen opleiding, sociale rang, status of rijkdom geen enkele rol: binnen de werkplaats is iedereen gelijk, in de Loge heerst er alleen de broederlijkheid.

Wil je weten of de Loge iets is voor jou? Kijk even onder 'Contact'

voor wie niet

WAT JE NIET MOET ZOEKEN IN DE LOGE

 

Als je op zoek bent naar een netwerk voor de uitbouw van je wereldse bezigheden,

Als je op zoek bent naar een vrij-blijvende gezellige vriendengroep,

Als je op zoek bent naar occulte praktijken en wereldvreemde esoterische ideeën,

Als je denkt dat de vrijmetselarij politieke deuren doet opengaan,

Als je denkt dat vrijmetselaar zijn goed is voor je imago,

Als je de loge beschouwt als therapie, of om te ontsnappen aan eenzaamheid,

Als je zoekt naar elitair gezelschap

Als je zoekt naar een alternatieve godsdienst:

 

Blijf dan gerust wie je bent, maar hier zal je niet vinden wat je zoekt.

wat is het niet
passer en haak transp.png

WAT DE VRIJMETSELARIJ NIET IS

 

Het is geen godsdienst, geen sekte, ook geen serviceclub of een zelfhulpgroep.

Het is geen drukkingsgroep, geen verdediger van een bepaalde stroming.

Het is geen levensbeschouwing of ideologie (wel een levenshouding).

Het is geen leer of theorie.

Het is een methode, een weg, het is een ervaring.

Het is een ethisch appèl….

passer en haak transp.png
het geheim

HET GEHEIM.

Allerlei duistere verhalen doen de ronde over de Loge: van occult gezelschap tot wereldveroveraars, van duivelaanbidders tot goddelozen, van politieke achterkamers tot heersers achter de schermen.

 

De waarheid is echter veel eenvoudiger.

Er is slechts één geheim, en dat is het initiatiek geheim: het geheim van de maçonnieke ervaring.  Hoe een neofiet de inwijding ervaart, hoe hij de symbolen interpreteert, hoe hij de weg bewandelt naar zelfontplooiing: dàt is het grote geheim van de Vrijmetselarij. En dat is zo persoonlijk, zo eigen aan elk individu, dat het Geheim onuitsprekelijk is. Je kan het niet uitleggen aan iemand die hetzelfde niet heeft ondergaan, die niet geinitiëerd is. Je kan het vergelijken met bijvb. vader worden: je kan die ervaring niet afdoende beschrijven aan iemand die dat niet is. Of bijvoorbeeld: vertellen hoe een appelsien smaakt aan iemand die dat nooit geproefd heeft. Je moet het ervaren om te kunnen begrijpen.

 

Het geheim is dus niet opgelegd, het is geheim omdat het niet uitgelegd kàn worden.

 

Verder is er nog het geheim van de medebroeders: dit is niet echt een geheim, eerder een discretie. Over zijn Loge en zijn arbeid zal de vrijmetselaar discreet zijn, niet om een af ander duister plan te verbergen, maar omdat het eigen is aan de arbeid in de Loge: niemand loopt met zijn innerlijke gevoelens en zijn intiemste ervaringen te koop. Net zoals je niet rondbazuint hoeveel je verdient, welk geloof je aanhangt, of hoe het er in je gezin aan toe gaat. Daarenboven heersen er, vooral in België, nog veel vooroordelen en verdachtmakingen, en is het niet voor iedereen gunstig zijn lidmaatschap kenbaar te maken. Daarom kan een broeder zichzelf wel als Vrijmetselaar kenbaar maken, maar nooit mag hij namen noemen van zijn medebroeders.

 

Samengevat: de Loge is geen geheim genootschap, het is een besloten gemeenschap, waar discretie de regel is.

filosofie

WERELDBESCHOUWING

 

De vrijmetselaar werkt, met behulp van symbolen en rituelen, samen met zijn broeders in een Loge,  aan zijn persoonlijke vorming. Deze gezamenlijke arbeid heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Deze wereld ziet de vrijmetselaar als een te voltooien bouwwerk (tempel), waarbij elke mens een levende bouwsteen is.

De vrijmetselaar zoekt wat mensen bindt en probeert weg te nemen wat mensen verdeelt.

De vrijmetselaar erkent ieder in zijn waardigheid, en respecteert zijn gedachten en ideeën. Vrije meningsuiting is cruciaal, maar ook tolerantie voor andersdenkenden.

Dat zelfde respect en diezelfde vrijheid heersen ook IN de werkplaats, en daarom zal de Orde nooit met een standpunt naar buiten treden: de individuele beleving van de symbolen, het ritueel én van de profane wereld is heilig, en daardoor niet te concretiseren.

 

De vrijmetselarij aanvaardt ook geen enkel dogma, en pleit voor een open, onderzoekende geest, die altijd bereid blijft om andere inzichten te aanvaarden.

constitutie

 

 

CONSTITUTIE VAN DE RGLB

De REGULIERE GROOTLOGE VAN BELGIE onderschrijft de volgende principes en traditionele regels :

 

1.      De Vrijmetselarij bevestigt het bestaan van God, Opperwezen, dat zij aanduidt met de naam Opperbouwmeester van het Heelal. Zij eist van al haar leden dat zij deze bevestiging aannemen. Deze eis is absoluut en kan niet het voorwerp uitmaken van enig compromis of voorbehoud. De Vrijmetselarij definieert het Opperwezen niet en laat iedereen de absolute vrijheid om zich er een opvatting over te vormen.

 

2.      De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap dat door zijn symbolisch onderricht de mens geestelijk en moreel verheft en aldus bijdraagt tot de vervolmaking van de mensheid door de toepassing van een ideaal van vrede, liefde en broederlijkheid.

 

3.      Alle Vrijmetselaarsarbeid wordt verricht ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal en in aanwezigheid van de drie Grote Lichten van de Vrijmetselarij : het Boek van de Heilige Wet onder Passer en Winkelhaak, waarop alle beloften en verbintenissen worden afgelegd.

 

4.      Alleen mannen kunnen ingewijd worden, die ten minste eenentwintig jaar oud zijn, erkend worden als eerlijk, vrij en van goede zeden, die een goede naam hebben en rechtschapen, trouw en discreet zijn.

 

5.      De Vrijmetselaars steunen geen acties die de vrede en de orde in de maatschappij zouden verstoren, zij onderwerpen zich aan de wetten van het land waar ze de mogelijkheid hebben om te vergaderen en dienen trouw hun vaderland. Zij mogen geen melding maken van hun hoedanigheid van Vrijmetselaar wanneer ze, hoe dan ook, optreden in openbare aangelegenheden.

 

6.      Door de vrijheid van geweten te bevestigen eist de Vrijmetselarij van al haar leden eerbied voor de opvattingen van anderen. Om die reden is geen enkele discussie over politieke en godsdienstige onderwerpen in de Loge toegelaten.

 

7.      De Vrijmetselaars vormen verenigingen die dragers zijn van de inwijdingsoverlevering ; zij worden Loges genoemd. Onder voorbehoud van de machten van de Grootloge waartoe ze behoren, zijn deze Loges autonoom en alleen gebonden door de hier geformuleerde principes.

 

8.      De REGULIERE GROOTLOGE VAN BELGIE is een onafhankelijke organisatie die een soeverein gezag uitoefent over de Loges onder haar Obediëntie. Binnen haar rechtsmacht erkent zij geen enkel gezag hoger of gelijk aan het hare over de drie symbolische graden van Leerling, Gezel en Meester.

 

9.      De Reguliere Grootloge van België onderhoudt slechts vriendschapsbetrekkingen met de Obediënties die de principes en traditionele regels, geformuleerd in onderhavige Constitutie, onderschrijven. Ze weigert deel te nemen aan nationale of internationale vergaderingen, die vertegenwoordigers of leden zouden toelaten van Obediënties die zij niet erkent. Zij verbiedt aan haar leden deel te nemen aan Vrijmetselaarsarbeid in dergelijke Obediënties. Zij verbiedt eveneens aan de Loges om leden van dergelijke Obediënties aan hun werkzaamheden te laten deelnemen. Zij kan inbreuken op deze regels en principes bestraffen met schorsing of uitsluiting.

 

10.    De Reguliere Grootloge van België eerbiedigt de oude Landmerken, gebruiken en gewoonten van de Vrijmetselarij.

image001.png
image001.png
bottom of page